Väga oluline on leida endale kogudus. Kristlikke kogudusi on väga erisuguseid, kuid üks on aga kindel – Jumal soovib, et igal inimesel oleks oma koht, oma pere, oma kogudus, kus aktiivselt osaleda. Koguduses on olulisel kohal õpetus, osadus ja üksteise teenimine – sellisena on Kristus koguduse loonud. On imeline, kuidas palvetes ja jumalateenistustes astub kogudus välja teiste inimeste ja kogukonna eest.

Julgustame sind endale leidma kogudust! Eestis on väga erisuguseid kogudusi, mis on hästi ära kaardistatud MTÜ Kristus Igasse Kodusse (KRIK) kodulehel. Leia endale kogudus SIIT!


Miks liituda kogudusega?

 

1. Vastavalt evangeeliumile, kui inimesed hakkasid Jeesust järgima, tegi Ta nad kohe oma koguduse osaks

Esmalt oli Jeesusel 12 jüngrit ja seejärel 70 (Luuka 9: 1, Luuka 10: 1). Ta ütles, et koos nendega ehitab Ta oma kiriku (Matteuse 16:18).

2. Kirik on Jeesusega lahutamatult seotud

Apostel Paulus nimetas kirikut Jeesuse ja Kristuse Ihu täiuseks (Efeslastele 1: 22-23). See tähendab, et need, kes järgivad Jeesust väljaspool kogudust, üritavad ilma ihuta pead järgida.

3. Kirik on nähtamatu Kristuse nähtav ilming

Apostel Johannes ütles, et selles maailmas oleme Jumala sarnased (1Jh 4:17). Samuti samastab ta armastuse nähtamatu Jumala vastu armastusega nähtava kiriku vastu (1 Jh 4:20). Seega eksisteerib Kristuse ihu nii vaimses kui ka füüsilises maailmas (Heebrealastele 12:23).

4. Jumala tõotused viitavad ühele Messia Ihule

Vana ja Uut Testamenti lugedes märkate, et lubadused ja ennustused anti Iisraeli rahva või Kiriku kontekstis. Keegi ei tulnud selle pealegi, et Pühakiri on mõeldud ainult ühele inimesele. Kuna algkoguduse usklikel ei olnud võimalust omada isiklikku Piiblit, siis ei saanud nad Jumala Sõnast midagi teada, välja arvatud seda, mida nad kuulsid sünagoogis või mida loeti kohalikus koguduses ühe apostlis kirjadest (Luuka 4: 16–20). Lubadus, et „Jumal viib lõpule sinus alustatud hea töö”, anti kirikule, mitte üksikisikule (Filiplastele 1: 6). Järelikult ei tulnud piibliaegsetel inimestel mõttessegi eraldada Jumala järgimine kogudusest.

5. Te ei saa olla jüngrid väljaspool kirikut

Matteuse 28: 19-20 ütles Jeesus, et jüngriks võib saada see, kes saab veega ristitud. Ristimine oli ametlik Jeesuse kogudusega liitumise tseremoonia. Ta käskis inimestel oma kirikuga liituda selleks, et Teda järgida.

6. Te ei saa täielikult kuulda Jumala häält väljaspool kirikut

Ilmutusraamatus manitseb Jeesus meid seitse korda kuulama, mida Vaim kogudustele ütleb (Ilmutuse 2: 7, Ilmutuse 3: 6, Ilmutuse 11, Ilmutuse 13, Ilmutuse 17, Ilmutuse 19, Ilmutuse 22). Järelikult ei saanud inimesed kuulda Issanda Sõna oma linnade tuleviku kohta, ilma et igaüks neist oleks oma kohalikku kogudusse vastu võetud.

Märkimisväärne on ka see, et kui Jeesus tahtis midagi öelda, rääkis Ta konkreetse kiriku sõnumitooja kaudu, kes oli tõenäoliselt selle piirkonna eest vastutav piiskop. Samuti rõhutas Ta seda, kui oluline on kristlasele vaimne ja apostellik osadus kohaliku kirikuga selleks, et ta saaks kuulata Tema sõna ja järgida Tema hoiatusi, manitsusi ja juhatusi.

7. Jeesus tuleb tagasi oma pruudi järele

Efeslastele 5:27 ütleb, et Jeesus tuleb tagasi oma pruudi, mitte kristlaste pärast. Nagu me teame, ühineb Kristuse pruut, kes on Tema kirik, pidulikult koos Jeesusega inimajaloo lõpus Talle abieluõhtusöögil (Ilmutuse 19: 6–9). Jeesus armastab oma pruuti nii väga, et apostel Paulus hoiatab Jeesuse järgijaid, et nad ei tekitaks lahkhelisid, ja et Ta mõistab nende üle kohut moonutatud arusaama pärast oma Kiriku kohta (1Kr 11: 27-34).

8. Toimimiseks vajame pühendunud koguduse ande ja võimeid

Efeslastele 4: 11–12 ütleb meile, et Kristuse Ihu vajab viit komplekset andi selleks, et kasvada usus ja teenistustöös. Lisaks kirjeldab apostel Paulus 1. Korintlastele 12: 12-27 kirikut kui inimkeha, mille toimimine sõltub selle erinevatest osadest (nagu käsi, silm, kõrv, jalg, mis vajavad teineteist selleks, et täita ühist eesmärki). Seetõttu ei toetu Jumal oma kiriku teenimises  ühe kindla inimese peale, vaid jagab ande vastavalt oma tahtele. Annid on mõeldud paljudele Tema ihu liikmetele, et nad saaksid korralikult toimida ja täita oma eesmärki Temas (1Kr 12: 4-11).

Kokkuvõttes ei saa kirikuta kristlsed Kristuses toimida, nii nagu käsi ei saa oma tööd teha väljaspool närvisüsteemi, südant, aju ja ülejäänud inimkeha.

Kasutatud allikad:
8 Reasons Why We Can’t Follow Jesus Apart From the Church (2021). Joseph Mattera.